Vytlačiť stranu

Spoločenská zodpovednosť

Trvalá udržateľnosť je ústrednou témou firemnej filozofie všetkých obchodných jednotiek, patriacich do skupiny TAKKT. Vedúci pracovníci skupiny TAKKT konajú ako aktívne vzory svojich zamestnancov. Princíp trvalej udržateľnosti nachádzame v spoločnosti TAKKT AG v rôznych oblastiach činnosti. V organizácii každodenných procesov musí byť trvalá udržateľnosť už integrovanou súčasťou, pretože len tak je možné implementovať a presadzovať systém obchodnej činnosti orientovaný na trvalú udržateľnosť. Konanie v zmysle trvalej udržateľnosti znamená integrovanie ekonomických. ekologických a sociálnych aspektov do konania v rámci spoločnosti.

Transparentné výkazníctvo – správa o trvalej udržateľnosti

Skupina TAKKT oznamuje v správe o trvalej udržateľnosti v súlade s normami iniciatívy GRI (Global Reporting Initiative), akým spôsobom sa približuje k svojim cieľom trvalej udržateľnosti. Správa GRI sa vyznačuje vysokou transparentnosťou a presnosťou. Spoločnosť TAKKT AG sa v rámci vypracovania tejto správy predstavuje v číslach a faktoch, ako aj svojimi firemnými hodnotami a príkladmi konania.
Optimalizačné opatrenia, ktoré už boli úspešne implementované, ako aj vysoká ochota neustáleho zlepšovania sa zanechávajú pozitívny dojem. Kliknite tu, aby ste mohli nahliadnuť do podrobnej Správy o trvalej udržateľnosti 2014 „We deliver“.

Cieľ – TAKKT ako vzor

Snahou spoločnosti TAKKT je byť popredným svetovým zásielkovým predajcom vybavenia obchodov a do roku 2016 sa stať vzorom vo svojom odvetví v otázkach trvalej udržateľnosti. Aby bolo možné získať túto pozíciu, musia sa dosiahnuť dôležité čiastkové ciele.

Program rozvoja dodávateľov v oblasti nákupu má zabezpečiť, aby obchodní partneri a dodávatelia považovali trvalo udržateľné hospodárenie za rovnako dôležité, ako naša firma. Dodávatelia sú hodnotení na základe dôležitých aspektov trvalej udržateľnosti.

Zamestnanci skupiny TAKKT musia byť celosvetovo viazaní na spoločnosť, a to tak, že sa im ponúknu férové pracovné podmienky, ako aj možnosti vzdelávania a ďalšej odbornej prípravy.

Zamestnancom obchodných jednotiek, patriacich do skupiny TAKKT, sa má umožniť, aby naďalej boli sociálne aktívnymi vo svojom lokálnom prostredí a mohli podporovať sociálne projekty s pomocou svojej firmy počas pracovných hodín.

Naďalej sa majú zlepšovať klimatické bilancie šetrným zaobchádzaním so zdrojmi a má sa rozvíjať zasielanie neutrálne vzhľadom na CO2.

Manažment trvalej udržateľnosti pritom sleduje stratégiu, ktorá má umožňovať firme ziskový rast, pričom hospodárenie bude zodpovedať princípom trvalej udržateľnosti. Tento cieľ sa dosahuje prehĺbením vzťahov so zákazníkmi, zlepšením kvality výrobkov a servisných služieb a rozšírením formy elektronického obchodovania. K dosiahnutiu cieľa môže okrem toho značnou mierou prispieť zlepšenie kvality a bezpečnosti v oblasti nákupu, ako aj akvizícia ďalších obchodných platforiem a zákazníkov.

Corporate Responsibility

V roku 2011 skupina TAKKT etablovala program trvalej udržateľnosti SCORE (Sustainable Corporate Responsibility), na základe ktorého sa manažment trvalej udržateľnosti v spoločnosti považuje za spoločenskú úlohu všetkých partnerov koncernu a na všetkých stupňoch hodnotového reťazca.

V roku 2012 zahájila firma aktívnu podporu iniciatívy Spojených národov Global Compact, ktorá sa zakladá na desiatich všeobecne uznávaných princípoch v oblasti ľudských práv, pracovných noriem, ochrany životného prostredia a boja proti korupcii. Aktuálna správa usiluje o „pokročilú úroveň“ podľa iniciatívy Global Compact.

Vychádzajúc z úsilia o dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja stanovila spoločnosť TAKKT stratégiu trvalej udržateľnosti (Corporate Responsibility) so šiestimi ústrednými oblasťami činnosti:
 

  1. Oblasť činnosti Nákup – Trvalo udržateľné výrobky a hodnotenie dodávateľov
  2. Oblasť činnosti Logistika – Ponuka metód doručovania s kompenzáciou CO2
  3. Oblasť činnosti Marketing – Zníženie množstva reklamných papierových materiálov, zníženie emisií CO2, zvýšenie FSC a PEFC
  4. Oblasť činnosti Zdroje/Klíma – Environmentálne manažérske systémy, energetické úsporné opatrenia a ochrana klímy
  5. Oblasť činnosti Zamestnanci – Program systematického personálneho rozvoja
  6. Oblasť činnosti Spoločnosť – Uvoľnenie zamestnancov na podporu sociálnych programov a zariadení

 

Trvalá udržateľnosť a ochrana klímy a životného prostredia v kľúčovej činnosti sa dosahujú formou prevzatia zodpovednosti v rámci dodávateľského reťazca, ktoré je zakotvené vo výrobe, v odbyte na trhoch a v distribúcii. Od roku 2012 došlo k značnému zlepšeniu výkonov skupiny TAKKT z hľadiska trvalej udržateľnosti. Trvalá udržateľnosť v rámci firmy vyžaduje vzájomný dialóg a komunikáciu všetkých zúčastnených a ochotu niesť zodpovednosť za seba a za svoje konanie, za subjekty dotknuté priamo aj nepriamo a za naše životné prostredie.

ŽELÁTE SI MOBILNE OPTIMALIZOVANÝ NÁHĽAD?

Internetový obchod Kwesto existuje teraz aj v novej mobilnej verzii, ktorú pre Vás neustále ďalej zdokonaľujeme.
Testovať mobilný náhľad
Porovnanie produktov