Vytlačiť stranu
Podporovanie a viazanie zamestnancov

Trvalo udržateľné riadenie zamestnancov vyžaduje dobrý manažment talentov, umožňujúci vzdelávanie a prehlbovanie odborných skúseností mladých ľudí. V rámci podnikového systému predkladania návrhov má každý zamestnanec možnosť predkladať svoje návrhy. Tento systém podporuje vlastnú iniciatívu jednotlivcov a úlohou prepracovaného, novo orientovaného manažmentu uchádzačov o zamestnanie je účinná podpora manažmentu talentov.

Z hľadiska prístupu k zamestnancom sa v rámci skupiny TAKKT sledujú jej základné hodnoty. V roku 2014 vznikne prepracovaný kódex integrity, ktorý bude predstavovať normu pre spoločnú, cieľavedomú prácu a férové konanie voči spoločnosti a voči kolegom. Dodržiavanie stanovených pravidiel kontroluje predstavenstvo a pracovník na pozícii compliance officier. V oblasti poskytovania informácií a školení sa plánuje vypracovanie príručky a nástroja školení elektronickou formou (e-learning tool).

Dialóg spoločnosti TAKKT vo vzťahu k zamestnancom, orientovaný na dosahovanie hodnôt, má objasňovať ich ciele, ako aj možnosti ich podpory, aby tak zamestnanci mohli čo najviac podporovať svoju firmu, a aby aj oni sami cítili čo najväčšiu podporu zo strany firmy. Tento dialóg sa opiera o základné hodnoty spoločnosti TAKKT, ktoré podporujú trvalo udržateľné riadenie zamestnancov.

ŽELÁTE SI MOBILNE OPTIMALIZOVANÝ NÁHĽAD?

Internetový obchod Kwesto existuje teraz aj v novej mobilnej verzii, ktorú pre Vás neustále ďalej zdokonaľujeme.
Testovať mobilný náhľad
Porovnanie produktov