Vytlačiť stranu

Informácie o spracovaní osobných údajov zákazníkov / obchodných partnerov v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb a marketingovými aktivitami spoločnosti Kwesto, s.r.o.

1.    Činnosť spoločnosti Kwesto s.r.o.

1.1  

Predmetom podnikania spoločnosti Kwesto, s.r.o., IČ: 35833289, so sídlom Cintorínska ulica 12, Nitra, PSČ 949 01, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, pod spisovou vložkou č. 13456/N (ďalej len „Kwesto“) je predovšetkým predaj vybavenia pre firmu.

 

1.2 

Nedeliteľnou súčasťou podnikateľskej činnosti je i marketingová činnosť na propagáciu spoločnosti a jej tovaru a zlepšovanie služieb pre zákazníkov/ obchodných partnerov v rámci, ktorej dochádza i ku spracovaniu osobných údajov zákazníkov a kontaktných údajov obchodných partnerov a zákazníkov.

 

1.3 Spoločnosť Kwesto, s.r.o. súčasne prevádzkuje internetový obchod, ktorý je dostupný na stránkach www.kwesto.sk .

 

2.    Správca alebo spracovateľ?

2.1  
Spoločnosť Kwesto je správcom osobných údajov.
Spoločnosť Kwesto je ďalej v texte uvádzaná i ako „naša spoločnosť“ alebo „my“.
 
2.2

Naša spoločnosť informuje, že nie je povinná mať ustanoveného poverenca pre ochranu osobných údajov v zmysle GDPR nariadenia. V prípade, že potreba jeho ustanovenia vznikne, bude o tom Kwesto včas informovať svojich zákazníkov a obchodných partnerov.

 

2.3 Dotazy ku spracovaniu Vašich osobných údajov adresujte na kontaktné údaje na adresu: Kwesto, s.r.o., Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra.

 

3.    Čo musíme splniť, aby sme mohli Vaše údaje spracovávať?

3.1          

Naša spoločnosť ako správca osobných údajov je povinná pri spracovaní osobných údajov dodržiavať povinnosti vyplývajúce z Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) a ďalej zo zákona o spracovaní osobných údajov (ďalej len „platné právne predpisy“). Naša spoločnosť pravidelne kontroluje súlad svojich postupov s platnými právnymi predpismi a pristupuje zodpovedne k plneniu týchto povinností, s dôrazom na zachovanie súkromia fyzických osôb a ochrany ich údajov. Nevyhnutnú ochranu pritom zaisťuje i u tretích spolupracujúcich osôb, ktoré v súvislosti so spracovaním osobných údajov vystupujú alebo môžu vystupovať ako správcovia osobných údajov alebo ich ďalší správcovia, spracovatelia alebo príjemcovia osobných údajov.

 

 

4.    Aké údaje o Vás spracovávame a pre aké účely?

4.1 Základné kontaktné osobné údaje a zmluvné údaje našich zákazníkov, obchodných partnerov a potenciálnych zákazníkov, sú spracovávané za účelom vedenia obchodného vzťahu a plnenia záväzkov z neho plynúce.
 
4.2

Osobné údaje sú ďalej spracovávané za účelom plnenia zákonných povinností najmä daňových povinností, povinností voči ostatným správnym úradom či súdom, voči kontrolným úradom apod.

 

4.3

Osobné údaje sú taktiež spracovávané na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti, najmä v súvislosti s vymáhaním oprávnených nárokov našej spoločnosti, podporou podnikateľských aktivít, marketingu, správy obchodných vzťahov v rámci skupiny, ktorej je naša spoločnosť súčasťou.

 

4.4

Naša spoločnosť spracováva osobné údaje obchodných partnerov a zákazníkov konkrétne k nasledujúcim účelom:
a)    jednanie o uzatvorení alebo zmene zmluvy,
b)    plnenie zmluvy a poskytovanie služieb,
c)    plnenie zákonom uložených povinností v súvislosti s danou zmluvou, pokiaľ plnenie takejto povinnosti predpokladajú právne predpisy
d)    vyúčtovanie zmluvných nárokov a plnení platobných povinností
e)    plnenie účtových a daňových povinností
f)    vymáhanie pohľadávok a uplatňovanie iných nárokov prostredníctvom súdov či iných nezávislých inštitúcií
g)    hodnotenie platobnej schopnosti zákazníkov,
h)    realizácia platobného styku prostredníctvom platobných kariet
i)    základného kontaktovania zákazníka
j)    ponúkanie obdobných produktov a služieb,
k)    marketingové aktivity, najmä vedenie zákazníckej evidencie, marketingové prieskumy, prieskumy spokojnosti zákazníkov, zasielanie informačných oznámení o novinkách týkajúcich sa činnosti správcu, rozosielanie obchodných oznámení a i.)
 

4.5

Osobné údaje potenciálnych zákazníkov či zmluvných partnerov sú spracovávané za účelom budúceho uzatvorenia zmluvného vzťahu a predaja tovaru či služieb našou spoločnosťou.

 

4.6

Naša spoločnosť ako správca osobných údajov vedie elektronickú databázu (CRM systém), v ktorej eviduje základné osobné a kontaktné údaje zákazníkov / obchodných partnerov alebo potenciálnych zákazníkov, vyhodnocuje ich nákupné chovanie za účelom poskytovania individualizovaných ponúk na odber výrobkov a služieb.

 

4.7

Naša spoločnosť ako správca osobných údajov ďalej vedie elektronickú databázu (CRM systém), v ktorej eviduje základné osobné a kontaktné údaje zákazníkov, ktorí prejavili záujem, alebo vyslovili súhlas so zasielaním obchodných oznámení spoločnosti Kwesto, najmä firemného katalógu, časopisu, bulletinu apod.

 

4.8

Osobné údaje našich zákazníkov sú taktiež spracovávané v rámci internetového obchodu prevádzkovaného našou spoločnosťou na webových stránkach www.kwesto.sk.

 

4.9

Osobné údaje zákazníkov, obchodných partnerov a potenciálnych obchodných partnerov sú v rámci CRM systému spracovávané v nasledujúcom rozsahu:

 • identifikačné údaje: meno, priezvisko,
 • kontaktné údaje: adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, telefón, e-mailová adresa
 • ďalšie osobné údaje: číslo bankového spojenia,

 

4.10 U právnických osôb či podnikajúcich fyzických osôb sú spracovávané tieto údaje:
 • identifikačné údaje: názov firmy, meno, priezvisko, rodné číslo, ak slúžia ako identifikátor v rámci DIČ, IČ, sídlo, miesto podnikania
 • kontaktné údaje: korešpondenčná adresa, telefón, e-mailová adresa
 • ďalšie osobné údaje: číslo bankového spojenia, meno a priezvisko kontaktnej osoby a jej telefónne číslo, mailová alebo iná kontaktná adresa, pracovná pozícia
4.11

V rámci prevádzkovania internetového obchodu sú spracovávané nasledujúce údaje zákazníkov:

 • identifikačné údaje: meno, priezvisko, názov firmy, IČ, DIČ,
 • kontaktné údaje: sídlo, miesto podnikania, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, telefón, e-mailová adresa
 • ďalšie osobné údaje: číslo bankového spojenia, 

 

4.12

Pri návšteve našich internetových stránok získavame nasledujúce technické informácie:

 • sekvencia klikania
 • prvky protokolu http
 • vyhľadávané pojmy

Uvedené dáta sú spracovávané za účelom neustáleho zlepšovania služieb zákazníkom.

 

4.13

Za účelom marketingovej propagácie našej spoločnosti a zlepšovania služieb sú zákazníkom / obchodným partnerom a budúcim obchodným partnerom zasielané i obchodné oznámenia (news lettry, katalógy, časopisy, zľavové ponuky, akcie, pozvánky, želania k narodeninám, prieskumy spokojnosti, pozvánky na eventové akcie apod.) na nimi poskytnuté elektronické adresy získané v súvislosti s nákupom tovaru a služieb alebo na základe poskytnutého súhlasu alebo na kontaktnú adresu uvedenú zákazníkom. Zasielanie obchodných oznámení má zákazník / obchodný partner právo kedykoľvek jednoducho a bez nákladov odmietnuť, o čom je informovaný v rámci každého obchodného oznámenia.

 

4.14 
Pri návšteve internetových stránok prevádzkovaných našou spoločnosťou sú ukladané informácie vo forme „cookies s číselným kódom“ na počítači subjektu údajov, ktoré ho  automaticky rozpoznajú pri budúcej návšteve. Cookies umožňujú napríklad prispôsobiť webové stránky záujmom subjektu údajov alebo uložiť užívateľské meno, ktoré potom nemusí byť znovu vždy zadávané. Cookies sú používané i za účelom sledovania návštevnosti našich stránok, vytvárania správ o zobrazení stránok, o štatistikách, surfovaní na našich stránkach, identifikácie reklamného partnera, cez ktorého ste sa k nám dostal. V takomto prípade súbor obsahuje len kódovanie pre rozpoznanie reklamného partnera. Cookies môžu byť používané i poskytovateľmi našich služieb, s ktorými sme uzatvorili príslušné spracovateľské zmluvy a ktoré pre nás zaisťujú služby v oblasti sledovania návštevnosti našich stránok. Cookies nám umožňujú priradiť Vám vyplnený objednávací formulár. Pokiaľ cookies neakceptujete, nie je takéto priradenie možné a Vaše zaznamenané výrobky budú vždy znovu stratené. V prípade, že subjekt údajov nechce, aby bol jeho počítač rozpoznaný, je nutné upraviť nastavenie internetového prehliadača takým spôsobom, aby došlo k odstráneniu cookies z pevného disku počítača, cookies zablokovať alebo nastaviť upozornenie pred uložením cookies.

 5.    Ako sa dostávajú údaje do našej databáze?

5.1  

Nové údaje do našej databáze (CRM systému) získavame priamo od našich zákazníkov / obchodných partnerov / z verejne dostupných zdrojov.

 

5.2

Do našej zákazníckej databáze vkladáme údaje
a)    získané z uzatvorených zmlúv (kde je naša spoločnosť zmluvnou stranou zmluvy)
b)    získané poprípade priamo od potenciálnych zmluvných partnerov s ich súhlasom – najmä pri žiadosti o spracovanie ponuky obchodu alebo služby, dopytu zákazníka

 

 

6.    Ktoré osoby majú prístup k Vašim osobným údajom, komu ich odovzdávame?

6.1  

Všetky osobné údaje spracováva naša spoločnosť ako správca.

 

6.2

S ohľadom na nevyhnutnú spoluprácu a synergie v rámci skupiny Kwesto a na zdieľané riadiace  systémy sú osobné údaje zákazníkov / zmluvných partnerov sprístupnené tiež našej materskej spoločnosti,  popr. iným spoločnostiam skupiny Kwesto.

 

6.3

Zákaznícka databáza nie je zdieľaná s ďalším správcom osobných údajov.

 

6.4

Obmedzene môžeme zdieľať spracovávané osobné údaje so spracovateľmi, ktorí pre nás zaisťujú niektoré činnosti, ako je

 • spracovanie účtovnej a daňovej agendy
 • poskytovanie fakturačných služieb
 • zaisťovanie platieb kreditnými kartami
 • advokátske kancelárie
 • systémová podpora zo strany materskej spoločnosti alebo iné koncernovej spoločnosti
 • podpora pri marketingových aktivitách (rozoslanie listových zásielok, katalógov, rozosielanie hromadných mailingových ponúk, vrátane ponúk zasielaných elektronickou poštou, prieskum spokojnosti zákazníkov či trhu, správu zákazníckej telefonickej a emailovej linky, vyhodnotenie nákupného chovania a obdobné marketingové aktivity)

 

6.5

Kontaktné údaje zákazníkov / zmluvných partnerov ďalej môžeme v obmedzenom rozsahu zdieľať so spoločnosťami, ktoré pre nás zaisťujú dopravu, skladovanie či kontrolu predávaného tovaru, zvoz a likvidáciu nespotrebovaného predávaného tovaru a obalov, popríp. zmluvné poisťovne, a to len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu.

 

6.6

IT služby súvisiace so spracovaním údajov zaisťujeme vlastnými silami s využitím našich zamestnancov, za účelom maximálnej ochrany dát a Vášho súkromia. K osobným údajom môže mať prístup IT oddelenie materského koncernu (vrátane externých spracovateľov) s tým, že osobné údaje sú spracovávané na území EU, za účelom zálohovania a archivácie dát, a zaistenia funkčnosti a inovácií systému IT využívaného v materskom koncerne a v spoločnostiach skupiny Kwesto.

 

6.7

Spracovanie osobných údajov môžu pre našu spoločnosť vykonávať spracovatelia výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, tzn. s garanciami organizačno-technického zabezpečenia týchto dát a s vymedzením účelu spracovania, pričom spracovatelia nesmú použiť údaje pre iné účely.

 

6.8 Osobné údaje môžu byť sprístupňované v súvislosti s plnením zákonných povinností v rámci poskytovanej súčinnosti správnych úradov, najmä orgánov činných v trestnom konaní, kontrolných úradov, ďalej súdov, exekútorov, insolvenčných správcov apod., vždy len v rozsahu stanovenom zákonom a na základe ich legitímnej výzvy.

 

7.    Ako dlho ich uchovávame?

7.1  

Údaje zmluvných partnerov v databáze uchovávame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu za tým účelom, aby sme mohli plniť zmluvu a z nej vyplývajúce zmluvné povinnosti a vykonávať z nej vyplývajúce práva. Pre účely plnenia zmluvy môžeme potrebné osobné údaje spracovávať i bez súhlasu subjektu údajov.
Pre potreby archivácie a plnenie zákonných archivačných a kontrolných povinností a vymáhanie oprávnených nárokov našej spoločnosti, uchovávame osobné údaje subjektov údajov minimálne ďalších 10 rokov po zániku zmluvného vzťahu. Ak je právnymi predpismi stanovená kratšia lehota pre plnenie archivačných povinností alebo kontrolných povinností najmä vo vzťahu k finančnému úradu, sú údaje uchovávané po túto kratšiu, právnymi predpismi stanovenú dobu.

 

7.2

Údaje, ktoré získame s Vaším súhlasom alebo ktoré sú vedené v CRM systéme, spracovávame po dobu trvania zmluvy / súhlasu. V prípade odvolania Vášho súhlasu sú osobné údaje uchovávané a spracovávané i naďalej, ak je to nevyhnutné pre účinné vymáhanie oprávnených nárokov zmluvných strán alebo ak vyplýva takáto povinnosť z právnych predpisov.

 

7.3

Ak pominie účel spracovania, sú všetky dáta subjektov údajov, resp. dáta, ktoré slúžili k danému účelu, z našej databáze vymazané.

 

 

8.    Aké sú práva fyzických osôb pri spracovaní ich osobných údajov?

8.1   Fyzická osoba, ktorá je subjektom údajov, ktoré spracovávame, má právo na:
a)    prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
b)    na opravu nesprávnych osobných údajov podľa čl. 16 GDPR
c)    požadovať výmaz Vašich osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
d)    vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
e)    právo na obmedzené spracovanie podľa čl. 18 GDPR
f)    na prenositeľnosť údajov v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi podľa čl. 20 GDPR
g)    podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov – bližšie informácie na www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk pre prípad, že by jej práva vyplývajúce z platných právnych predpisov boli porušené.
 
8.2 V prípade akýchkoľvek otázok či požiadavky na vysvetlenie týkajúcej sa ochrany osobných údajov, nás kontaktujte na e-maile kwesto@kwesto.sk alebo telefonicky +421 376  930 000.

 

9.    Dôsledky neposkytnutia osobných údajov

9.1  

Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a z toho plynúcu nemožnosť plnenia zmluvných povinností. Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je tento poskytnutý z Vašej strany, môže byť kedykoľvek bezplatne odvolaný na mailovú adresu kwesto@kwesto.sk alebo telefónne číslo +421 376  930 000, poprípade písomne na adresu našej spoločnosti.

 

9.2    
Ak je súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s marketingovými aktivitami našej spoločnosti odvolaný, bude okamžikom jeho odvolania ukončené poskytovanie služieb či výhod, pre ktoré bol daný súhlas poskytnutý.

 

10.    Odovzdávanie osobných údajov mimo Európsku úniu

10.1Osobné údaje nie sú odovzdávané tretím osobám so sídlom mimo Európsku úniu.

ŽELÁTE SI MOBILNE OPTIMALIZOVANÝ NÁHĽAD?

Internetový obchod Kwesto existuje teraz aj v novej mobilnej verzii, ktorú pre Vás neustále ďalej zdokonaľujeme.
Testovať mobilný náhľad
Porovnanie produktov