Vytlačiť stranu

Informácie o spracovaní osobných údajov v súvislosti s obchodnými oznámeniami spoločnosti Kwesto, s.r.o.

1.    Činnosť spoločnosti Kwesto s.r.o.

Predmetom podnikania spoločnosti Kwesto, s.r.o., IČ: 35833289, so sídlom Cintorínska ulica 12, Nitra, PSČ 949 01, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Nitra, pod spisovou vložkou č. 13456/N (ďalej len „Kwesto“) je predovšetkým predaj vybavenia pre firmu a poskytovanie s tým súvisiacich služieb. Nedeliteľnou súčasťou podnikateľskej činnosti je i marketingová činnosť na propagáciu spoločnosti a jej tovaru a zlepšovanie služieb zákazníkom v podobe zasielania obchodných oznámení. V tejto súvislosti vedie Kwesto, s.r.o. CRM databázu osobných údajov svojich zákazníkov za účelom zasielania obchodných oznámení.

   
 

2.    Správca alebo spracovateľ?

Kwesto je správcom osobných údajov.  

 

3.    Prečo spracovávame Vaše osobné údaje v súvislosti s marketingovými aktivitami, a ako dlho ich uchovávame?

3.1         Údaje, ktoré získame s Vaším súhlasom, spracovávame pre účely zasielania obchodných oznámení, nášho katalógu výrobkov, bulletinu, ponúk obchodu a našich služieb, informácií o novinkách, vrátane súťaží a iných predajných akcií, zľavových kupónov, želaní k narodeninám, pozvánky k návšteve našich webových stránok (s možnosťou i vytvárania profilovaných ponúk pre konkrétnych zákazníkov), za účelom vykonávania prieskumu spokojnosti zákazníkov, a uchovávame ich po dobu trvania súhlasu.

 

3.2

Obchodné oznámenia Vám môžu byť zasielané i v prípade, že ste u našej spoločnosti zakúpili tovar, a to výlučne v súvislosti s ponúkaním obdobného tovaru našej spoločnosti.

 

3.3 V prípade odvolania súhlasu subjektom údajov sú Vaše dáta z databáze CRM vymazané.

 

4.    Ako sa dostávajú údaje do našej zákazníckej databáze (Databáza obchodných oznámení)?

4.1         Nové údaje do našej zákazníckej databáze získavame priamo od našich zákazníkov.

 

4.2 Do našej zákazníckej databáze vkladáme údaje
a)    získané z uzatvorených zmlúv (kde Kwesto je zmluvnou stranou zmluvy) – v rozsahu identifikačných údajov, meno a priezvisko, názov spoločnosti, bydlisko, sídlo spoločnosti,  IČ, DIČ, mailová adresa
b)    získané priamo od subjektu údajov s ich súhlasom - najmä na žiadosti o zasielanie obchodných oznámení, účasťou na súťažiach a marketingových akciách, v rozsahu základných identifikačných a kontaktných údajov, ako meno a priezvisko, názov spoločnosti, bydlisko, sídlo spoločnosti,  IČ, DIČ, mailová adresa, telefónne číslo

 

4.3 Do databáze záujemcov o zasielanie obchodných oznámení sa môžu záujemcovia registrovať prostredníctvom webového formulára na www.kwesto.sk tu https:// www.kwesto.sk/w/nlanmeldung.

 

 

5.    Čo musíme splniť, aby sme mohli Vaše údaje spracovávať?

5.1         Kwesto ako správca osobných údajov je povinný pri spracovaní osobných údajov dodržiavať povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov a Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR). Kwesto pravidelne kontroluje súlad svojich postupov s platnými právnymi predpismi a pristupuje zodpovedne k plneniu týchto povinností, s dôrazom na zachovanie súkromia fyzických osôb.

 

6.    S kým zdieľame Vaše údaje alebo komu ich odovzdávame?

 

6.1         Všetky osobné údaje spracováva Kwesto ako správca osobných údajov.

 

6.2 Databáza osobných údajov je čiastočne zdieľaná i s materskou spoločnosťou, a to v rámci koncernovej podpory marketingových aktivít a zaisťovania niektorých služieb zákazníkom. 

 

6.3

IT služby súvisiace so spracovaním údajov zaisťujeme vlastnými silami - s využitím našich zamestnancov, za účelom maximálnej ochrany dát a Vášho súkromia. K osobným údajom môže mať prístup externý spracovateľ zaisťujúci IT servis Kwesto s tým, že osobné údaje sú spracovávané na území EU, za účelom zálohovania a archivácie dát, a zaistenia funkčnosti a inovácií systému IT využívaného v koncerne.

 

6.4 Obmedzene môžeme zdieľať spracovávané osobné údaje so spracovateľmi, ktorí pre nás zaisťujú niektoré činnosti, ako je rozoslanie listových zásielok, rozosielanie hromadných mailingových ponúk, vrátane ponúk zasielaných elektronickou poštou a i., dopravu, a to len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu, viď bod 7.1.
 
6.5 Všetci spracovatelia, ktorí pre spoločnosť Kwesto zaisťujú služby v oblasti reklamy a marketingu majú uzatvorenú s našou spoločnosťou zmluvu o spracovaní osobných údajov, v rámci ktorej sú povinní zaisťovať dostatočné organizačno-technické opatrenia v rámci štandardov spoločnosti Kwesto.

 

7.    Ako dlho ich uchovávame?

7.1  

Údaje subjektu údajov získané za účelom zasielania obchodných oznámení a informácií o ostatných marketingových aktivitách našej spoločnosti v databáze uchovávame po celú dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, ak je tento vyžadovaný.
Pre potreby archivácie a plnenia zákonných archivačných a kontrolných povinností a vymáhanie oprávnených nárokov našej spoločnosti, uchovávame osobné údaje subjektov údajov minimálne ďalších 10 rokov po zániku zmluvného vzťahu. Ak je právnymi predpismi stanovená kratšia lehota pre plnenie archivačných povinností alebo kontrolných povinností najmä vo vzťahu k finančnému úradu, sú údaje uchovávané po túto kratšiu, právnymi predpismi stanovenú dobu.

 

7.2

Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať na mailovej adrese kwesto@kwesto.sk alebo na tel. č. +421 376 930 000 alebo písomne na adresu našej spoločnosti. V takomto prípade sú Vaše údaje vymazané a nie sú ďalej spracovávané. Taktiež sú osobné údaje subjektu údajov bezodkladne vymazané, pokiaľ pominie účel, pre ktorý boli spracovávané.

 

7.3

V prípade odvolania Vášho súhlasu sú osobné údaje uchovávané a spracovávané i naďalej, ak je to nevyhnutné pre účinné vymáhanie oprávnených nárokov zmluvných strán, alebo ak vyplýva takáto povinnosť z právnych predpisov.

 

 

8.    Aké sú práva fyzických osôb pri spracovaní ich osobných údajov?

8.1

Fyzická osoba, ktorá je subjektom údajov, ktoré spracovávame, má právo na:
a)    prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
b)    na opravu nesprávnych osobných údajov podľa čl. 16 GDPR
c)    požadovať výmaz Vašich osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
d)    vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
e)    právo na obmedzené spracovanie podľa čl. 18 GDPR
f)    na prenositeľnosť údajov v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi podľa čl. 20 GDPR
g)    podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov – bližšie informácie na www. dataprotection.gov.sk/uoou/sk pre prípad, že by jej práva vyplývajúce z platných právnych predpisov boli porušené.

 

8.2   V prípade akýchkoľvek dotazov či požiadavky na vysvetlenie týkajúcej sa ochrany osobných údajov nás kontaktujte na e-maile kwesto@kwesto.sk alebo telefonicky +421 376 930 000.

 

9.    Dôsledky neposkytnutia osobných údajov

9.1   Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť zasielania obchodných oznámení a ďalších informácií týkajúcich sa našej spoločnosti Vašej osobe. 

 

10.    Odovzdávanie osobných údajov mimo Európsku úniu

 10.1 Osobné údaje nie sú odovzdávané tretím osobám so sídlom mimo Európsku úniu.

 

 

Kwesto s.r.o.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ŽELÁTE SI MOBILNE OPTIMALIZOVANÝ NÁHĽAD?

Internetový obchod Kwesto existuje teraz aj v novej mobilnej verzii, ktorú pre Vás neustále ďalej zdokonaľujeme.
Testovať mobilný náhľad
Porovnanie produktov