Vytlačiť stranu Otvoriť stránku ako PDF

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY KWESTO, s.r.o.

Katalóg tovarov KWESTO, ktorého súcastou sú tieto Všeobecné obchodné podmienky spolocnosti KWESTO, s.r.o., ICO: 35 833 289 (dalej len "VOP") je ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy podla § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona c. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (dalej len "OZ"). Kúpna zmluva medzi spolocnostou KWESTO, s.r.o. IČ 35833289, DIČ SK2020286741, so sídlom Cintorínska 12, 948 01, Nitra, so sídlom Cintorínska 12, 948 01, Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13456/N (dalej len "dodávatel"), ako predávajúcim a objednávatelom ako kupujúcim, sa uzaviera na základe objednávky objednávatela a jej akceptácie dodávatelom, kde predmetom zmluvy je kúpa tovaru ponúkaného v katalógu dodávatela. Kúpna zmluva je platne uzavretá po splnení podmienok stanovených týmito VOP. Tieto VOP sú na základe § 273 OZ súcastou kúpnej zmluvy.

§ Rozhodné právo
Zmluvný vztah medzi dodávatelom a objednávatelom sa riadi slovenským právom. Bez výslovného súhlasu dodávatela sú dodávky do zahranicia vylúcené a objednávatel preberá tovar od dodávatela v Slovenskej republike.

§ Kúpna zmluva a jej náležitosti
Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe jednotlivých kúpnych zmlúv, ktorých náležitostami sú:
a) objednávka objednávatela, ktorej súcastou sú údaje o množstve a druhu tovaru a mieste dodania,
b) potvrdenie objednávky dodávatelom, vrátane kalkulácie ceny.

§ Podmienky dodávky tovaru
Tovar sa dopravuje na miesta dodania (dalej takisto "miesto urcenia") stanoveného podla objednávky objednávatela. Dopravu na adresu urcenia zabezpecuje a platí dodávatel. Nebezpecenstvo škody na tovare prechádza na objednávatela okamihom prevzatia tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na objednávatela dnom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dodacie lehoty uvedené v potvrdení objednávky sú nezáväzné. Dodávatel je oprávnený dodat tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkolvek nárokov odberatela na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej omeškaním. Ciastkové dodávky sú prípustné.

§ Platobné podmienky
V cenách uvedených v katalógu nie je zahrnutá dan z pridanej hodnoty. Objednávatel je povinný zaplatit za tovar cenu urcenú v katalógu spolu s DPH. Po dodávke tovaru je dodávatel povinný vystavit a zaslat objednávatelovi faktúru s náležitostami danového dokladu. Dodávatel je oprávnený požadovat pred dodávkou zálohu vo výške až 100 % hodnoty zákazky, alebo je oprávnený zaslat tovar na dobierku. Dnom zaplatenia ceny je den pripísania ciastky zodpovedajúcej kúpnej cene vrátane dane z pridanej hodnoty na úcet dodávatela. Za den uskutocnenia zdanitelného plnenia sa považuje den odovzdania tovaru objednávatelovi. Pri omeškaní so zaplatením faktúry je dodávatel oprávnený úctovat odberatelovi úroky z omeškania vo výške urcenej ustanovením § 369 OZ.

§ Zodpovednost za vady tovaru, záruka za akost
Dodávatel poskytuje záruku na akost dodaného tovaru v dlžke 36 mesiacov odo dna prevzatia tovaru objednávatelom. Zodpovednost dodávatela za vady, na ktoré sa vztahuje záruka za akost, nevzniká, pokial tieto vady boli spôsobené po prevzatí objednávatelom vonkajšími vplyvmi a nespôsobil ich dodávatel alebo osoby, s ktorých pomocou dodávatel plnil svoj záväzok. Objednávatel je povinný skontrolovat tovar okamžite po jeho prevzatí. Pokial objednávatel zistí poškodenie dodaného tovaru, spôsobené pri preprave, je povinný uviest túto skutocnost pri prevzatí v dodacom liste. Reklamácia množstva a iných zjavných vád tovaru musí byt odberatelom uplatnená do 3 pracovných dní od dátumu prevzatia tovaru. Reklamácia skrytých vád musí byt uplatnená okamžite po ich zistení, najneskôr do 36 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Reklamácia musí byt uplatnená písomne, rozhodujúcim pre posúdenie lehoty je dátum odoslania. Oprávnenost reklamácie musí byt v prípade akostných vád doložená vzorkou vadného tovaru, alebo úradným zistením vady. Pokial sa strany nedohodnú inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnost zaplatit kúpnu cenu v plnej fakturovanej ciastke. Miestom plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady je sídlo dodávatela. Objednávatel nemá okrem nároku z vád tovaru nárok na náhradu škody, najmä nie na náhradu zisku ušlého v dôsledku dodania tovaru s vadami.

§ Vrátenie tovaru
Objednávatel má právo vrátit tovar do 30 dní od prevzatia bez udania dôvodu. Tovar môže byt vrátený len po prechádzajúcej dohode s dodávatelom, a to nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale na adresu urcenú dodávatelom. Náklady na dopravu tovaru hradí Objednávatel. Po prevzatí vráteného tovaru vystaví dodávatel dobropis na kúpnu cenu (bez dopravných nákladov) a vráti v dobropise uvedenú ciastku prevodom na úcet odberatela. Právo na vrátenie tovaru nevzniká v prípade, že tovar bol vyrobený podla zvláštnej objednávky a nie je uvedený v katalógu, alebo ak na tovar bola poskytnutá zlava.

§ Ochrana dát a právny súhlas s reklamou
Na základe dohody o Všeobecných obchodných podmienkach súhlasí zákazník výslovne s tým, že KWESTO, s.r.o. môže na úcely vlastného marketingu vo vztahu k zákazníkom zistovat, spracovávat a využívat informácie, ktoré zákazník poskytol KWESTO, s.r.o.. Zákazník súhlasí najmä s tým, že mu budú v rámci reklamných akcií KWESTO, s.r.o. zasielané nevyžiadané ponuky prostredníctvom faxu, e-mailu alebo porovnatelných spôsobov prenosov dát. Tento súhlas môže byt zákazníkom kedykolvek odvolaný s úcinnostou do budúcnosti.

§ Záverecné ustanovenia
Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia všetky kúpne zmluvy
o dodávke tovaru podla katalógu KWESTO uzavreté medzi objednávatelom a dodávatelom. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú v zmysle § 273 OZ prednost pred týmito VOP. Tieto obchodné podmienky sú platné odo dna 27.03.2002.

KWESTO, s.r.o.

ŽELÁTE SI MOBILNE OPTIMALIZOVANÝ NÁHĽAD?

Internetový obchod Kwesto existuje teraz aj v novej mobilnej verzii, ktorú pre Vás neustále ďalej zdokonaľujeme.
Testovať mobilný náhľad
Porovnanie produktov